Služby pre právne subjekty

VÝBER ZAMESTNANCOV

Je samozrejmé, že solídna firma má záujem o spoľahlivých zamestnancov. Ak chcete mať istotu, že vaši zamestnanci sú spoľahliví, je dobré preveriť u uchádzača v užšom výbere pred prijatím do zamestnania napríklad niektoré z týchto tém:

 • Napísal svoj životopis a vyplnil pracovný dotazník pravdivo? Predložil pravé, nesfalšované doklady?
 • Zamlčal zdravotné problémy, alebo záväzky, ktoré by mu bránili pri vykonávaní práce?
 • Spôsobil v minulosti zamestnávateľovi nejaké škody ? Podviedol svojho nadriadeného? Falšoval firemné dokumenty? Odcudzil v minulosti firemný majetok?
 • Z minulého pracoviska odišiel kvôli nedostatku odbornosti, nedostatku pracovnej disciplíny, z dôvodu krádeže a sprenevery?
 • Bol konfliktným pracovníkom?
 • Prezradil konkurencii dôverné firemné informácie? Uchádza sa o prácu vo firme na príkaz konkurencie?
 • Zneužil svoje pracovné postavenie pre neoprávnený osobný prospech, napr. využitím firemných prostriedkov alebo pracovného času pre svoje vlastné ciele? Alebo prijal neoprávnené provízie, úplatky?
 • Je závislý na alkohole, drogách, hazardných hrách?
 • Bol súdne trestaný?

Je možné preveriť ďalšie témy podľa vášho vlastného návrhu, alebo podľa vášho zámeru.

PERIODICKÉ PREVEROVANIE ZAMESTNANCOV (screening)

U zamestnanca je možné preverovať dôveryhodnosť v práci alebo jeho loajalitu zamestnávateľovi. Príklady preverovaných tém:

 • Využíva pracovný čas na plnenie pracovných úloh naplno? Podvádza svojho nadriadeného?
 • Udržiava kontakty s konkurentami firmy? Vynáša dôverné informácie z firmy?
 • Získal osobný prospech zo zmluvy, ktorú uzavrel na účet zamestnávateľa?
 • Možno dôverovať osobnému šoférovi, strážcovi, ochrancovi?
 • Je možné preveriť ďalšie témy podľa želania zamestnávateľa.

ŠETRENIE MIMORIADNEJ UDALOSTI

Ak firma utrpí škodu, nie je okamžite jasné, zavinením alebo pričinením ktorých zamestnancov ku škode došlo. Z okruhu podozrivých možno pomocou polygrafu presne určit vinníka škody. Príklady možných preverovaných tém:

 • Vedomosti a utajovanie informácií o skutočnostiach týkajúcich sa vzniknutej škody
 • Spoluúčasť na rozkrádaní a poškodení majetku firmy
 • Úmyselné skreslenie informácií o obchodných transakciách
 • Vyzradenie firemného tajomstva alebo know-how konkurencii
 • Nedbalé plnenie povinností vedúce ku vzniku škody
 • Stanovnie učastníkov alebo organizátora protiprávneho konania

Je možné preveriť ďalšie témy podľa želania zamestnávateľa.

Detektorlži.sk © 2017 | Dizajn a kód © P. Belej
HTML/CSS powered by HTML5 UP
Admin