Časté otázky

1. Čo je detektor lži?

Detektor lži je iný názov pre polygraf. Polygraf je prístroj, ktorý sníma fyziologické dáta vyšetrovanej osoby za účelom zistiť reakcie, ktoré sa u nej objavujú v situácii, keď nehovorí pravdu. Polygraf zaznamenáva zmeny v krvnom tlaku, pulze, frekvencii dýchania a elektrogalvanickom odpore kože. Zistené dáta sa vyhodnocujú vedecky overeným postupom, na základe ktorého je možno určiť pravdivosť výpovede vyšetrovanej osoby.

2. Kde sa môžem o detektore lži dozvedieť viac?

Počas telefonických dotazov oboznamujeme klientov s organizáciou, priebehom a fázami vyšetrenia. Pokiaľ sa klient chce dozvedieť o detektore lži viac, poskytujeme osobne konzultácie, ktoré si možno objednať za odplatu (viď cenník).

3. Kto využíva detektor lži?

Polygraf je bežne využívaný ozbrojenými zložkami a zbormi, vyšetrovateľmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, štátnymi organizáciami, súkromnými bezpečnostnými službami, bankami a poisťovňami, rôznymi inými profesnými a záujmovými organizáciami, súkromnými firmami a súkromnými osobami.

4. Prečo sa vyšetrenie na detektore lži vykonáva?

Dôvodom využitia polygrafu je odhalenie pravdivosti, odhalenie podvodu a nečestného konania, a tým objasnenie skutočného stavu vyšetrovanej veci. Využitie polygrafu chráni záujem o poznanie pravdy a odhalenie podvodu. Má značný vplyv na opätovné získanie dôvery.

5. Aké problémy možno riešiť vyšetrením na detektore lži?

Polygrafom je možné overovať pravdivosť výpovedí o tom, či sa skutok stal alebo nestal. Nemožno ním preverovať domnienky a ani to, čo ešte len má nastať v budúcnosti. Nemožno ním preverovať ani postoje osoby, napr. čo sa danej osobe páči alebo nepáči. Na polygrafe nie je prípustné preverovať náboženské presvedčenie alebo náboženskú príslušnosť, politické presvedčenie alebo politickú príslušnosť, otázky týkajúce sa sexuálnej orientácie a presvedčenie alebo témy týkajúce sa rasových otázok.

6. Ako prebieha vyšetrenie na polygrafe?

Profesionálne vyšetrenie na polygrafe prebieha obvykle v troch fázach: z pred–testovej fázy, z testovej fázy a z post-testovej fázy.

V pred–testovej fáze polygrafista vykoná všetky administratívne úkony spojené s vyšetrovaním, ako je napísanie mena, priezviska a všetkých ďalších potrebných údajov o vyšetrovanej osobe na jej identifikáciu. Potom spolu s vyšetrovanou osobou vykoná rozhovor o dôvode a téme vyšetrovania, v ktorom prediskutujú okolnosti týkajúce sa vyšetrovaného problému a pripravia spolu všetky otázky, na ktoré bude vyšetrovaná osoba odpovedať počas testu. Súbor dohodnutých otázok polygrafista vyšetrovanej osobe položí obvykle v troch setoch. Umožní vyšetrovanej osobe položiť akékoľvek doplňujúce otázky alebo pripomienky a zodpovie ich.

Vo fáze samotného testovania polygrafista pripojí snímacie senzory na vyšetrovanú osobu. Vyskúša fungovanie prístroja skúšobným testom, ktorým sa testovaná osoba sama presvedčí, že prístroj skutočne zaznamenáva reakcie pri klamstve vo výpovedi. Potom vyšetrovanej osobe pokladá predtým dohodnuté otázky. Vyšetrovaná osoba na ne odpovedá buď ÁNO alebo NIE. Súbor dohodnutých otázok polygrafista položí vyšetrovanej osobe obvykle v troch setoch. Počas pokladania otázok a odpovedí polygraf zaznamenáva dáta zo senzorov na vyšetrovanej osobe vo forme polygrafických grafov.

V tretej post-testovej fáze je vyšetrovaná osoba odpojená od prístroja a polygrafista vykoná vyhodnotenie grafov softvérom, inštalovanom v prístroji alebo manuálne. Polygrafista oboznámi vyšetrovanú osobu s výsledkami vyšetrenia a uvedie, či u nej bolo zistené klamstvo na položené otázky. Obvykle vyšetrovanej osobe ponúkne možnosť vysvetliť svoje fyziologické reakcie na jednu alebo viacej otázok. Neskôr, na základe výsledkov, polygrafista spracuje správu z vyšetrenia.

7. Ako dlho vyšetrenie na detektore lži trvá?

Vyšetrenie na polygrafe trvá dve až tri hodiny.

8. Je možné človeka donútiť k vyšetreniu na detektore lži?

Vyšetrenie na polygrafe nie je možné vykonať tak, že vyšetrovaná osoba bude k vyšetreniu donútená. K vyšetreniu na polygrafe je potrebný súhlas vyšetrovanej osoby.

9. Kto môže byť prítomný pri samotnom testovaní?

Pri samotnom testovaní je prítomný len polygrafista a vyšetrovaná osoba. Je tomu tak preto, že už len vedomie prítomnosti tretej osoby môže u vyšetrovaného vyvolať pocity, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia a skreslia výsledky vyšetrenia a tak znemožnia zistiť objektívnu pravdu.

10. Je vyšetrenie bolestivé?

Vyšetrovaná osoba žiadnu bolesť pri vyšetrení na polygrafe nezažíva. Snímacie senzory nespôsobujú bolesť, napr. tlak krvi sa sníma manžetou, aká sa bežne používa pri meraní krvného tlaku u lekára. Vyšetrenie na polygrafe je úplne bezbolestné

11. Aká je spoľahlivosť vyšetrenia na detektore lži?

O tom, či polygraf skutočne odhalí klamstvo, či sa dá naň spoľahnúť, vzniklo nespočetne veľa mýtov a fám. Existujú ľudia, ktorí o jeho spoľahlivosti polemizujú a pochybujú. Avšak je nutné povedať, že títo ľudia v skutočnosti o polygrafe a jeho fungovaní vedia veľmi málo alebo takmer nič, nepoznajú princípy, na základe ktorých funguje a polemizujú o jeho spoľahlivosti len na základe svojich domnienok. Nikdy nevideli ako polygraf v skutočnosti funguje a nikdy sa osobne nezúčastnili polygrafického vyšetrenia, preto ich tvrdenia a závery skĺzavajú len na úroveň toho, čomu o polygrafe veria.

Mnoho štúdií a vedeckých výskumov renomovaných amerických a ruských vedcov, ktorí sa spoľahlivosťou polygrafu zaoberajú profesionálne, ukázalo, že polygrafické testovanie je veľmi presné. Samozrejme, že tak ako vo všetkom, aj v testovaní na polygrafe sa stávajú chyby ale veľa vedeckých štúdií a výskumov dokázalo, že spoľahlivosť polygrafického vyšetrenia sa pohybuje na úrovni 95 až 97 %. Svedčí o tom rozsiahla publikovaná kazuistika v literatúre a samozrejme aj vyšetrovacia prax. Vyšetrenie na polygrafe možno pokladať za mimoriadne spoľahlivú diagnostickú metódu.

12. Môže vyšetrovaný na detektore lži poznať preverované otázky pred vyšetrením?

Nielenže môže, ale musí. Polygrafista pred samotným testovaním spolu s vyšetrovanou osobou pripravuje otázky, na ktoré sa vyšetrovanej osoby počas samotného testovania bude pýtať. Polygfista sa pýta len na takto pripravené otázky a žiadne prekvapujúce otázky vyšetrovanej osobe nepoloží .

13. Koľko otázok je možne počas vyšetrenia na polygrafe vyšetrovanej osobe položiť?

Počet otázok záleží od toho aká téma sa polygrafom vyšetruje a od použitého polygrafického testu. Objednávateľ vyšetrenia zadá jednu základnú otázku, ktorá tvorí tému vyšetrenia, napr.: ukradol vyšetrovaný tuto vec? mala moja manželka pohlavný styk s týmto mužom? a pod. K tejto základnej otázke sa vytvoria ďalšie otázky, ktorú ju upresňujú. Obvykle si objednávateľ pripraví veľa otázok, o ktorých si myslí, že by mali byť prešetrené. V rozhovore s polygrafistom sa tieto otázky skorigujú a spresnia do sústavy otázok, ktoré sa použijú pri vyšetrení. Otázky by mali byť formulovane tak aby odpovedali či vyšetrovaná osoba o skutku, ktorý s stal alebo nestal, hovorí alebo nehovorí pravdu a mali by byť čo najkonkrétnejšie.

14. Treba sa na vyšetrenie na detektore lži pripraviť? Ak áno, tak ako?

Vyšetrovaná osoba sa na vyšetrenie na polygrafe nemusí nijako zvlášť pripravovať. Stačí, ak sa na vyšetrenie dostaví včas, v triezvom stave a dostatočne oddýchnutá. Je potrebné, aby sa osoba identifikovala hodnovernými dokladmi. Ak užíva lekárom predpísané lieky, je potrebné, aby o tom informovala polygrafistu v rozhovore pred vyšetrením.

15. Môže nervozita alebo vysoký krvný tlak vyšetrovaného ovplyvniť výsledky vyšetrenia na detektore lži?

Je úplne normálne, že osoba vyšetrovaná na detektore lži prežíva nervozitu. Nervozita je v priebehu vyšetrenia relatívne trvalý stav. K jej ústupu dochádza spravidla až po skončení vyšetrenia. Podobne je to aj so zvýšeným krvným tlakom. Jeho úroveň je počas vyšetrenia tiež relatívne rovnaká. Polygraf je u takejto vyšetrovanej osoby nastavený na úroveň a priebeh jej fyziologických údajov. Na rozdiel od tejto všeobecnej úrovne nervového napätia a krvného tlaku, reakcie vyšetrovanej osoby v situácii, keď nehovorí pravdu, sú úplné odlišné od tejto úrovne a sú veľmi špecifické práve pre situáciu klamania, čo polygraf veľmi presne zaznamená. Preto ani nervozita ani zvýšený krvný tlak výsledky vyšetrenia neovplyvnia.

16. Je možne detektor lži oklamať?

O tom, či je možné detektor lži oklamať, existuje veľa mýtov a fám. Zrejme k tomu prispeli aj filmy a špionážna literatúra. V skutočnosti je však detektor lži takmer nemožné oklamať. Aby mohol človek detektor lži oklamať, musí byť na to dlho trénovaný pod odborným dohľadom. Ale aj napriek tomu to, či oklamať detektor lži dokáže, závisí od skúsenosti a odbornej úrovne polygrafistu. Polygrafisti poznajú mnoho druhov pokusov a postupov, ktorými sa vyšetrovaný pokúša polygraf oklamať. Sú na také postupy pripravení. Za bežných okolností oklamať detektor lži je prakticky nemožné.

17. Možno výsledky vyšetrenia na detektore lži použiť na súde?

Výsledky vyšetrenia možno na súde použiť, ale len ako nepriamy, podporný dôkaz. Je na posúdení súdu, čí a nakoľko bude k týmito výsledkom pri svojom hodnotení prihliadať.

18. Ako je možné vyšetrenie na detektore lži objednať?

Veľmi jednoducho. Stačí napísať a odoslať objednávku alebo zavolať na telefónne číslo v záložke „kontakt“ a dohodnúť ďalší postup.

19. Kto je s výsledkami vyšetrenia na detektore lži oboznámený? Kto dostane správu z vyšetrenia na detektore lži?

S výsledkami vyšetrenia na polygrafe je oboznámená vyšetrovaná osoba a objednávateľ dostane správu z vyšetrenia. Ostatné osoby môžu byť s výsledkami oboznámení len na základe súhlasu vyšetrovanej osoby a objednávateľa.

Detektorlži.sk © 2017 | Dizajn a kód © P. Belej
HTML/CSS powered by HTML5 UP
Admin