Právne aspekty

Podľa ustanovení Zákonníka práce v znení platných novelizácií zamestnávateľ má právo:

podľa čl. 11: zhromažďovať o zamestnancovi:

  • osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca
  • údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával

podľa § 41, ods. 6: od fyzickej osoby, vyžadovať informácie o:

  • bezúhonnosti, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať

podľa § 41, ods. 7

  • fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu

Tieto ustanovenia zákonníka práce oprávňujú zamestnávateľa zisťovať uvedené údaje dostupnými diagnostickými metódami, medzi ktoré patrí aj použitie polygrafu.

Detektorlži.sk © 2017 | Dizajn a kód © P. Belej
HTML/CSS powered by HTML5 UP
Admin